Posant fil a l’agulla – el Currículum Competencial

 

Posar fil a l’agulla acostuma a ser el pas més complicat, ès el que per a molts i moltes docents pot arribar a semblar fer un pas al buit, a deixar la zona de confort,  i que a més, per fer-lo requereix sobretot formar-se, i llegir amb molta atenció el referent legislatiu que ens aixopluga, el Decret 187/2015, de 25 d’agost. Aquest document ens mostra com és l’ordenació de les ensenyances a l’educació secundària. Però el més interessant és com s’hi especifica que l’alumnat, quan acabi l’ESO, ha d’haver assolit un conjunt de competències bàsiques, les quals hauran de ser els veritables objectius d’aprenentatge de les nostres accions diàries a les aules.

Per afrontar l’acció d’ensenyar a aprendre aquestes competències el Currículum Competencial agrupa les diverses matèries en nou àmbits. L’àmbit en el qual es desenvoluparà el nostre projecte és l’Artístic, que engloba la Música i l’Educació Visual i Plàstica. Però atenció, totes les matèries i àmbits hauran d’incloure en les seves programacions activitats relacionades amb els àmbits digital i personal i social.

Les competències de cada àmbit s’agrupen amb el que s’ha anomenat dimensions que es concreten de la següent manera:

  • Àmbit artístic: percepció i escolta (Música); expressió, interpretació i creació (Educació Visual i Plàstica; i societat i cultura (Arts Escèniques).
  • Àmbit digital: instruments i aplicacions; tractament de la informació i organització dels entorns de treball i aprenentatge; comunicació interpersonal i col·laboració; i ciutadania, hàbits i identitat digital.
  • Àmbit personal i social: autoconeixement; aprendre a aprendre; i participació.

Una vegada s’ha entès com funciona el currículum competencial es pot començar a definir la programació, en el nostre cas, del Treball per Projectes que ens hem plantejat. Una bona programació permetrà a tots els agents implicats assolir una bona dinàmica d’ensenyança i aprenentatge, i el nostre alumnat assolirà comprendre i actuar millor en el nostre món actual.

En el següent post començarem a definir els principals elements que formaran part de la programació que ha de bastir el nostre Treball per Projectes. Seguim!!!

Leave a comment

Your comment